Славгородський ліцей Славгородської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області

   

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

2.     Інформація про якісний склад педагогічних працівників.

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч

ний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

Літошенко Ірина Анатоліївна

Директор

Мелітопольсь-кий державний педагогічний університет

2017,

Спеціальність «Менеджмент», Кваліфікація «Керівник навчально-виховного закладу та його підрозділів»

17 тарифний розряд

8

-

Заплановано

на 2020 рік

 

Прядка-Іщенко  Анна Володими-рівна

Заступник дирек-тора з навчаль-ної роботи

ДНУ, 2004,

Спеціальність «Історія та основи правознавства», кваліфікація «Історик, викладач істо-рії та суспіль-ствознавства, основ право-знавства»

Відповідає займаній посаді, 2017 рік

3

ДОІППО,

 СПК №4900,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: ново-призначених заступників директорів загальноосвіт-ніх навчальних закладів, 25.03.2016

 

 

Варава Тетяна Анатоліївна

Заступник директора з навчально-вихов-ної роботи

ДНУ,

2014,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик, вчитель середнього навчального закладу»

Відповідає займаній посаді, 2017 рік

2

ДОІППО,

СПК №ДН24983906/330-16

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: заступники

директорів з виховної роботи загальноосвіт-ніх навчальних закладів.

20.01.2017

 

 

Літошенко Ірина Анатоліївна

Практич-ний психолог

Мелітопольсь-кий державний педагогічний університет

2017,

Спеціальність «Менеджмент», Кваліфікація «Керівник навчально-виховного закладу та його підрозділів»

17 тарифний розряд

8

-

Запланова-но на 2020 рік

Мистец-тво

Прядка-Іщенко  Анна Володими-рівна

Вчитель історії

ДНУ, 2004,

Спеціальність «Історія та основи правознавства», кваліфікація «Історик, викладач істо-рії та суспіль-ствознавства, основ право-знавства»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

2015 рік

 

14

-

Подано на курси під-вищення кваліфіка-ції в березні 2019р.

Історія

Прядка-Іщенко  Анна Володими-рівна

Вчитель історії

ДНУ, 2004,

Спеціальність «Історія та основи правознавства», кваліфікація «Історик, викладач істо-рії та суспіль-ствознавства, основ право-знавства»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

2015 рік

 

14

ДОІППО,

СПК № 61

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, правознавства та суспільних дисциплін.

24.10.2014

Подано на курси підвищення кваліфікації в липні 2019р

Громадян-ська освіта

Прядка-Іщенко  Анна Володими-рівна

Вчитель історії

ДНУ, 2004,

Спеціальність «Історія та основи правознавства», кваліфікація «Історик, викладач істо-рії та суспіль-ствознавства, основ право-знавства»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

2015 рік

 

14

ДОІППО,

СПК № 61

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, правознавства та суспільних дисциплін.

24.10.2014

Подано на курси підвищення кваліфікації в липні 2019р

Історія

Варава Тетяна Анатоліївна

Вчитель історії

ДНУ,

2014,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик, вчитель середнього навчального закладу»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст другої категорії»,

2017 рік

6

-

Подано на курси підвищення кваліфікації в липні 2019р.

Основи здоров’я

Варава Тетяна Анатоліївна

Вчитель історії

ДНУ,

2014,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик, вчитель середнього навчального закладу»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст другої категорії»,

2017 рік

6

КЗВО «ДАНО», СПК

№ДН41682253/5536

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі предмета «Основи здоров’я».

28.09.2018

 

Матема-тика

Кендиш Олена Василівна

Вчитель математики

Криворіз-кий державний педагогічний інститут,

1980,

Спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним ква-ліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «учи-тель-мето-дист»

 2018 рік

38

ДОІППО,

 СПК №4900,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі математики 08.12.2015

 

Матема-тика

Воронюк Ірина Михайлівна

Вчитель фізики і матема-тики

Чернівецький державний університет, 1981,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Викладач фізики»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2014 рік

 

34

ДОІППО,

  СПК№3345,

Свідоцтво про підвищен-ня кваліфікації за фахом: учителі мате-матики, які додатково викладають фізику та астрономію

15.05.2015

 

Фізика

Воронюк Ірина Михайлівна

Вчитель фізики і матема-тики

Чернівецький державний університет, 1981,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Викладач фізики»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2014 рік

 

34

ДОІППО,

  СПК№3345,

Свідоцтво про підвищен-ня кваліфікації за фахом: учителі мате-матики, які додатково викладають фізику та астрономію

15.05.2015

 

Трудове навчання

Воронюк Ірина Михайлівна

Вчитель фізики і матема-тики

Чернівецький державний університет, 1981,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Викладач фізики»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2014 рік

34

-

Запланова-но на 2020 рік

Фізика

Єрмак Олена Василівна

Вчитель фізики

ЗНУ,

2009,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Фізик,викла-дач вищого нав-чального закла-ду, науковий співробітник»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст першої кате-горії»,

2015 рік

 

13

КЗВО «ДАНО», СПК № ДН41682253/ 907, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі фізики, астрономії та приро-дознавства

23.02.2018

 

Астрономія

Єрмак Олена Василівна

Вчитель фізики

ЗНУ,

2009,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Фізик,викла-дач вищого нав-чального закла-ду, науковий співробітник»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст першої кате-горії»,

2015 рік

 

13

КЗВО «ДАНО», СПК № ДН41682253/ 907, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі фізики, астрономії та приро-дознавства

23.02.2018

 

Трудове навчан-ня

Єрмак Олена Василівна

Вчитель фізики

ЗНУ,

2009,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Фізик,викла-дач вищого нав-чального закла-ду, науковий співробітник»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст першої кате-горії»,

2015 рік

 

13

ДОІППО,

№8576

19.09.2014, «Вчителів трудового навчання, технологій»

Подано на курси підвищення кваліфікації в березі 2019р.

Техноло-гії

Єрмак Олена Василівна

Вчитель фізики

ЗНУ,

2009,

Спеціальність «Фізика», кваліфікація «Фізик,викла-дач вищого нав-чального закла-ду, науковий співробітник»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст першої кате-горії»,

2015 рік

 

13

ДОІППО,

№8576

19.09.2014, «Вчителів трудового навчання, технологій»

 

Природознавство

Чередниченко Олена Володимирівна

Вчитель географії

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1994,

Спеціальність «Географія», кваліфікація «Вчитель географії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2015 рік

 

27

 

Подано на курси підвищення кваліфікації в вересні 2019р.

Біологія

Чередниченко Олена Володимирівна

Вчитель географії

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1994,

Спеціальність «Географія», кваліфікація «Вчитель географії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2015 рік

 

27

-

Подано на курси підвищення кваліфікації в вересні 2019р.

Екологія

Чередниченко Олена Володимирівна

Вчитель географії

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1994,

Спеціальність «Географія», кваліфікація «Вчитель географії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікацій-ну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2015 рік

 

27

-

Подано на курси підвищення кваліфікації в вересні 2019р.

Географія

Абрамова

Олександра Іванівна

Вчитель географії

Мелітопольсь-кий держав-ний педагогіч-ний інститут, 1983,

Спеціальність «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель гео-графії і біоло-гії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2017 рік

35

ДОІППО,

СПК№4167,

10.06.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учитель біології, екології, географії та природознав-ства

 

Економі-ка

Абрамова

Олександра Іванівна

Вчитель географії

Мелітопольсь-кий держав-ний педагогіч-ний інститут, 1983,

Спеціальність «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель гео-графії і біоло-гії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2017 рік

35

ДОІППО,

СПК№4167,

10.06.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учитель біології, екології, географії та природознав-ства

 

Образотворче мистец-тво

Абрамова

Олександра Іванівна

Вчитель географії

Мелітопольсь-кий держав-ний педагогіч-ний інститут, 1983,

Спеціальність «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель гео-графії і біоло-гії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2017 рік

35

ДОІППО,

СПК№ ДН 24983906/6776-16,

27.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі образотвор-чого мисте-цтва та креслення

 

Біологія

Абрамова Олександра Іванівна

Вчитель географії

Мелітопольсь-кий держав-ний педагогіч-ний інститут, 1983,

Спеціальність «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель гео-графії і біоло-гії середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєній ква-ліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії», при-своїти педа-гогічне зва-ння «учитель-методист», 2017 рік

35

ДОІППО,

СПК№4167,

10.06.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учитель біології, екології, географії та природознав-ства

 

Хімія

Суліма Сергій Володими-рович

Вчитель хімії

ДНУ, 1986,

Спеціальність «Зоологія і ботаніка», кваліфікація «біолог, викладач біології та хімії»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2018 рік

32

ДОІППО,

СПК № ДН24983906/ 1162

23.05.2017, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі хімії та керівники методичних об’єднань вчителів хімії

 

Інформатика

Суліма Сергій Володими-рович

Вчитель хімії

ДНУ, 1986,

Спеціальність «Зоологія і ботаніка», кваліфікація «біолог, викладач біології та хімії»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2018 рік

32

ДОІППО,

СПК № ДН24983406/ 5476

22.11.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учитель інформатики

 

Історія

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Право-знавство

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Лідина і світ

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Вчимося бути громадя-нами

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Христи-янська етика

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Худож-ня культура

Сьоміна Надія Михайлівна

Вчитель історії

ЗДПІ,

1981,

Спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2014 рік

37

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4901-16

20.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі історії, право-знавства та суспільних дисциплін

 

Україн-ська мова і літера-тура

Солдатова Наталія Олександрівна

Вчитель українсь-кої мови і літера-тури

ЗДПІ, 1979,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2016 рік

39

КЗВО ДАНО,

СПК №ДН 41682253/4822

13.07.2018, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі української мови і літератури

 

Україн-ська мова і літера-тура

Суліма Ірина Олексіївна

Вчитель українсь-кої мови і літера-тури, іноземної мови

ЗДПІ,

1985,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2018 рік

34

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/4322-16

11.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі української мови і літератури

 

Англійська мова

Суліма Ірина Олексіївна

Вчитель українсь-кої мови і літера-тури, іноземної мови

ЗДПІ,

1985,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2018 рік

34

ДОІППО,

СПК № 3868

10.06.2015, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі англійської мови

 

Україн-ська мова і літера-тура

Порошина Тетяна Борисівна

Вчитель українсь-кої мови і літера-тури, ро-сійської мови і за-рубіжної літерату-ри

Симферо-польський державний університет, 1981,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач.»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2014 рік

44

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/8718-16

16.12.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учителі української мови і літератури

 

Зарубіжна література

Порошина Тетяна Борисівна

Вчитель українсь-кої мови і літера-тури, ро-сійської мови і за-рубіжної літерату-ри

Симферо-польський державний університет, 1981,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач.»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2014 рік

44

КЗВО ДАНО,

СПК №ДН 41682253/5873 04.12.2018

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учителі російської мови, літера-тури, зарубі-жної літератури

 

Російсь-ка мова

Порошина Тетяна Борисівна

Вчитель українсь-кої мови і літератур, російської мови і за-рубіжної літератури

Симферополь-ський державний університет, 1981,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач.»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2014 рік

44

КЗВО ДАНО,

СПК №ДН 41682253/5873 04.12.2018

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: учителі російської мови, літера-тури, зарубі-жної літератури

 

Україн-ська мова і літера-тура

Зуєва Любов Віталіївна

Вчитель російсь-кої мови і зарубі-жної літе-ратури

ДНУ,1980,

Спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови і літератури»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2016 рік

36

КЗВО ДАНО,

СПК № ДН 41682253/56

25.01.2019, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: фахівці української мови та літератури, які одночасно викладають зарубіжну літературу

 

Російсь-ка мова

Зуєва Любов Віталіївна

Вчитель російсь-кої мови і зарубі-жної лі-тератури

ДНУ,1980,

Спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови і літератури»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель», 2016 рік

36

ДОІППО,

СПК №2694

28.05.2015, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителів російської мови, літератури

 

Зарубіж-на літера-тура

Зуєва Любов Віталіївна

Вчитель російсь-кої мови і зарубі-жної лі-тератури

ДНУ,1980,

Спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови і літератури»

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель»,

2016 рік

 

КЗВО ДАНО,

СПК № ДН 41682253/56,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: фахівці української мови та літератури, які одночасно викладають зарубіжну літературу

 

Англій-ська мова

Цецоріна Наталія Вікторівна

Вчитель іноземної мови

ЗДПІ,

1985,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2015 рік

33

ДОІППО,

СПК № 4459

19.06.2015, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі англійської мови

 

Фізична культура

Рюхтіна Олена Миколаївна

Вчитель фізичної культури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1982,

Спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики»

Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель»,

2014 рік

36

КЗВО ДАНО, СПК № ДН 41682253/7831 23.11.2018, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі фізичної культури

 

Захист Вітчиз-ни

Клепач Володимир Миколайович

Вчитель Захисту Вітчизни

ЗДПІ, 1992,

Спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови та літератури»

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2016 рік

26

ДОІППО,

СПК № 6880

30.10.2015, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі предмета «Захист Вітчизни»

 

Початко-ві класи

1-А клас

Бричківська Ольга Сергіївна

Вчитель початко-вих класів

Дніпропетров-ський пед. коледж ДНУ ім.О.Гончара Спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація «вчитель з початкової освіти»(з дипломом молодшого спеціаліста)

,2017р.  Е17 №071548

10 тарифний розряд

1

КЗВО ДАНО, № ДН 41682253/5083

31.08.2018, Сертифікат про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції «Нова українська школа»

 

Початко-ві класи,

1-Б клас

Єгунова Людмила Іванівна

Вчитель початко-вих класів

ЗДПІ, 1982,

Спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2018 рік

36

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/3820

26.05.2017, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня;

КЗВО ДАНО,

№ ДН 41682253/1330

15.06.2018, Сертифікат про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції «Нова українська школа»

 

Початко-ві класи,

2-А клас

Бережна Валентина Геннадіївна

Вчитель початко-вих класів

Дніпропетров-ське педагогічне училище, 1990,

Спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація «Вчитель початкових класів»

Відповідає займаній посаді та раніше вста-новленому 11тарифному розряду,

2017 рік

 

33

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/3224

28.04.2017, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

 

 

Бережна Валентина Геннадіївна

Педагог  соціаль-ний

Дніпропетров-ське педагогічне училище, 1990,

Спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація «Вчитель початкових класів»

Відповідає займаній посаді та раніше вста-новленому 11тарифному розряду,

2017 рік

 

 

33

КЗВО ДАНО, 15.02.2019, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: підвищення кваліфікації соціальних педагогів

 

Початко-ві класи,

2-Б клас

Прядка Ольга Петрівна

Вчитель початко-вих класів

ЗДПІ, 1978,

Спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший вчитель», 2017 рік

40

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/7660-16

18.11.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

 

Початко-ві класи,

3-А клас

Лукашенко Олена Анатоліївна

Вчитель початко-вих класів

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1983,

Спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів середньої школи»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: 2015 рік

35

КЗВО ДАНО,

СПК № ДН41682253/189

25.01.2019, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ»

 

Музичне мистецтво

Марченко Наталія Василівна

Вчитель початко-вих класів і музики

Криворізький державний педагогічний інститут,

1993,

Спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика», кваліфікація «Вчитель початкових класів, музики»

Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель»,

2017 рік

 

25

ДОІППО,

№1119,

17.02.2012, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителів музичного мистецтва, які одночасно викладають художню культуру

Подано на курси підвищення кваліфікації в квітні 2019р.

Початко-ві класи,

3-Б клас

Марченко Наталія Василівна

Вчитель початко-вих класів і музики

Криворізький державний педагогічний інститут,

1993,

Спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика», кваліфікація «Вчитель початкових класів, музики»

Відповідає раніше при-своєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії» та пе-дагогічному званню «старший вчитель»,

2017 рік

 

25

ДОІППО,

СПК№

4699-16

24.06.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

 

Початко-ві класи,

4-А клас

Семенко Тетяна Василівна

Вчитель початко-вих класів і музики

Бердянський державний педагогічний інститут, 1990,

Спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів»

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший вчитель», 2017 рік

32

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/5922-16

07.10.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ;

КЗВО ДАНО,

№ ДН 41682253/7507

16.11.2018, Сертифікат про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції «Нова українська школа»

 

Початко-ві класи,

4-Б клас

Фоміна Євгенія Василівна

Вчитель початко-вих класів

Бердянський державний педагогічний університет, 2010,

Спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів та англійської мови в початкових класах, організатор початкового навчання»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаці-йну категорію «спеціаліст другої категорії», 2015 рік

12

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/2989-16

29.04.2016, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчителі початкових класів з викладанням ІКТ;

КЗВО ДАНО,

№ ДН 41682253/7528

16.11.2018, Сертифікат про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції «Нова українська школа»

 

 

Ситник Зінаїда Іванівна

Вчитель-логопед

ДОІППО, 2012,

Спеціальність «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вчитель загальноосвітн-ьої спеціальної школи для дітей з вадами інтеле-ктуального розвитку, слуху, зору та мови; корекційний педагог»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаці-йну катего-рію «спеціа-ліст першої категорії», 2014 рік

20

КЗВО ДАНО, СПК № ДН 41682253/4305  15.06.2018, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчитель-логопед загальноос-вітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів

 

 

Ситник Зінаїда Іванівна

Практичний психолог

ДОІППО, 2012,

Спеціальність «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вчитель загальноосвіт-ньої спеціальної школи для дітей з вадами інтеле-ктуального розвитку, слуху, зору та мови; корекційний педагог»

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаці-йну катего-рію «спеціа-ліст першої категорії», 2014 рік

20

КЗВО ДАНО, СПК № ДН 41682253/4305  15.06.2018, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: вчитель-логопед загальноос-вітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів

 

 

Сторчай Тетяна В’ячеславівна

Педагог-організа-тор

Дніпропетров-ське ПТУ №54, 1996,

Спеціальність «Кравець», кваліфікація «Кравець 5 розряду»

Відповідає займаній посаді та раніше вста-новленому 11 тарифному розряду,

2018 рік

12

ДОІППО, СПК№ДН 24983906 /3534

26.05.2017, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом: педагоги-організатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу                                    І.А.ЛІТОШЕНКО