Славгородський ліцей Славгородської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області

   

Бібліотека

 МЕТОДИКА   ОБЛІКУ   БІБЛІОТЕЧНОГО  ФОНДУ  ПІДРУЧНИКІВ

                                                 

     Усі  книги,  брошурні  та  інші  видання,  що  надходять  до  бібліотеки,  повинні  фіксуватись  у  відповідних  документах.                                                                                   Як  відомо,  найважливішими  документами  кожної  бібліотеки  є  Інвентарна  і  Сумарна  книги.  За  Інвентарною  книгою  проводиться  щорічна  інвентаризація  бібліотечного  фонду,  передача  наявних  видань,  книг  від  одного  працівника  іншому. Всі  операції  обліку  бібліотечного  фонду  здійснюються  бібліотекарем.  В  кінці  року,  на  підставі  Сумарної  книги,  бібліотекар  робить  звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією.                З  метою  вдосконалення  обліку  підручників,  запобігання  втраті  (викрадення,  завдання  шкоди,  пошкоджень)  та  визначення  стану  збереженості,  при  поверненні  книг  в  бібліотеку,  введено  інвентарний  облік  підручників  і  єдину  облікову  документацію.            Реєстраційна  облікова  картка  (форма№1)  відображає  рух  кожного  видання  підручника.  У  картці  позначається  автор  і  назва  видання,  видавництво,  ціна  одного  примірника,  кількість  книг,  що  надійшли  і  вибули.  У  примітці  позначається  інвентарний  номер  видання.  На  зворотній  стороні  відображається  кількість  виданих  підручників.  Облікові  картки  складають  реєстраційну  картотеку  руху  підручників  кожного  окремого  видання  за  галузями  знань  (предметів).  Картки  розставляються  за  класами.                     Інвентарна  книга  обліку  підручників  (форма№2)  повинна  бути  оправлена  і  прошнурована,  а  її  сторінки  пронумеровані.  Кожна  сторінка  книги  містить  25 рядків.  В  кінці  Інвентарної  книги  повинен  бути  засвідчений  запис  такої  форми:»У  цій   інвентарній  книзі  є  (зазначена  кількість)  пронумерованих  і  прошнурованих  сторінок,  що  підписом  і  печаткою  стверджується».  Дата,  підпис,  печатка  керівника  навчального  закладу. Записи  в  книзі  робити  без  виправлень  і  зберігати  нарівні  з  грошовими  документами.  Після  повного  заповнення  інвентарної  книги  під  засвідченим  підписом  робиться  запис  такого  змісту: « У  цій  інвентарній  книзі  записані  книги  з  №…  по  №…».  Дата,  підпис  завідувача  бібліотеки.                                                           

     В  Інвентарній  книзі  ведеться  облік  кожного  видання.  За  видання  приймається  кожне  поліграфічне  окремо  оформлене  видання,  яке  приймається  за  одиницю  статистичного  обліку  друкованої  продукції.

     Штемпель  та  інвентарний  номер  проставляється  на  титульній  сторінці  кожної  книги,  в  дужках  проставляється  порядковий  номер (1), (2).                                         

   Кожному  надходженню  видання  присвоюється  окремий  інвентарний  номер,  який  переноситься  в  реєстраційну  картку  руху  підручників.                                       

  Виправлення  помилок  зазначається  у  графі  «Примітка»  і  завіряється  підписом  завідувача  бібліотеки.                                                

     Книга  Сумарного  обліку  бібліотечного  фонду  підручників  (форма№3)  складається  з  3-х  частин.  Кожна  частина  книги  оформляється  на  двох  сторінках.    Частина 1  Сумарної  книги  відображає  надходження  кожної  партії  книг,  що  надійшли  за  одним  документом.  Кожен  запис  здійснюється  на  окремому  рядку  і  за  черговим  порядковим  номером.  Порядкові  номери  записів  щорічно  починаються  з  цифри  «один» (1).                 Частина 2  Сумарної  книги  відображає  вибуття  списаних  підручників.  Непридатні  для  користування  підручники  списуються  комісією,  до  складу  якої  входять  заступник  директора  з  навчальної  роботи,  бібліотекар,  1-2  вчителі,  працівник  бухгалтерії,  який  обслуговує  школу.  Акт  затверджує  директор  школи.                     

Слід  зазначити,  що  забороняється  вилучення  документів  бібліотечних  фондів  за  ідеологічними  чи  політичними  ознаками  (ст.19 Закону  України  «Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»).                                                                 

     Частина 3  Сумарної  книги  відображає  підсумки  надходжень  (частини1)  та  вибуття  з  фонду  (частини2),  які  переносяться  у  частину3  по  закінченні  кожного  кварталу  і  року.            

     Сумарний  облік  дає  загальні  відомості  про  фонд  бібліотеки  і  зміни,  які  в  ньому  відбуваються.                                                                                                                     Усі  книги,  що  надходять  до  бібліотеки  приймаються  на  підставі  супровідного  документа  (рахунок,  накладна,  акт  передачі).  На  книги,  що  надійшли  без  супровідного  документа  (подаровані,  від  спонсорів,  читачів  та  з  інших  джерел),  після  перевірки  придатності  їх  для  використання  в  роботі  бібліотеки, складається  акт  приймання.  Акт  передається  в  бухгалтерію,  на  бюджеті  якої  перебуває  бібліотека.  Бухгалтерія  відносить  на  баланс  бібліотеки  кількість  і  вартість  цих книг.                             При  зміні  завідувача  бібліотеки  складається  акт  здачі-прийому  книжкового майна  бібліотеки.                                                                                                                           Для  вивчення  запитів  вчителів  на  навчальні  книги  (видання,  що  не  ввійшли  в  бланк  замовлення)  і  необхідні  для  навчального  процесу  школи,  рекомендується  вести  «Книгу  обліку  замовлень  на  підручники»  (форма №4)

                                        

                              ВИДАЧА   ПІДРУЧНИКІВ

Видача  підручників  навчальним  закладам  здійснюється  за  накладною  ( ф.№ 10)  відповідно  до рознарядки.                                                                                                     Підручники  з  навчального  фонду  видаються  бібліотекарем  ( на  початку  навчального  року)  класним  керівникам,  вчителям  початкових  класів.  Повна  інформація  про  видачу  підручників  фіксується  у  «Журналі  видачі  підручників»  (форма № 7)  та  у  «Формулярі  класу»  (форма № 8).                                              

   Формуляр  класу  зберігається  в  бібліотеці.  Журнал  видачі  підручників,  після  відповідного  заповнення  (класними  керівниками,  вчителями),  передається  в  бібліотеку.    Якщо  підручник  загублений  або  зіпсований  учнем  і  використовується  не  більше  одного  року,  то  батьки  сплачують  його  повну  вартість.  В  окремих  випадках  до  бібліотеки  може  бути  повернута  рівноцінна  навчальна  книга  (рівноцінність  запропонованих  книг  визначає  бібліотекар).  Повернуті  книги  замість  загублених  реєструються  у  «Журналі  обліку  книг,  прийнятих  від  читачів  взамін  загублених»  ( форма № 5).

Шкільні  бібліотеки  мають  пріоритетне  право  на  придбання  книг,  документів,  інших  носіїв  інформації  ( за  рахунок  державного  фінансування)  відповідно  до  потреб  навчального  процесу  школи  ( ст.37 Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»).  Формування  та  зосередженість  в  бібліотеці  обов’язкового  примірника  кожного  видання  навчальної  літератури  (підручників)  для здійснення  довідково – інформаційної   діяльності  --  це  шлях  до  переосмислення  усталених  понять  щодо  комплектування,  використання  і  обліку  сучасної  навчальної книги.                                                                  Запроваджені  облікові  форми  дають  змогу  отримати  повну  інформацію  про  якісний  та  кількісний  склад  підручників,  визначити  забезпеченість  і  потребу  школи,  здійснити системний  аналіз.  Запровадження  інвентарного  обліку  підручників  передбачає  популяризацію  правил  користування  бібліотекою,  правових  норм  щодо  збереження  книжкових  багатств,  підкреслює  важливу  цінність  навчальної  книги.                                   Саме  бібліотекар  має  бути  хорошим  психологом,  обізнаним  фахівцем  з  основних  процесів  організації  бібліотечних  фондів,  уміти  здійснювати  інформаційний  аналіз  усіх  видань  навчальної  літератури.

                                                                                  

                                      ПОРЯДОК  ОБЛІКУ  АРКУШЕВИХ  ВИДАНЬ

 

1.Аркушеві  картографічні  видання  обліковуються  за  правилами  обліку  книг.         

2.Аркушеві  видання,  буклети,  карткові  видання,  плакати,  поштові  картки  підлягають  обліку.  Відомості  про  них  заносяться  до  Книги  сумарного  обліку  бібліотечного  фонду  (без  зазначення  ціни).                                                                         

3.Груповий  облік  таких  видань  здійснюється  в  Картці  обліку  аркушевих  видань.

                           КАРТКА  ОБЛІКУ  АРКУШЕВИХ  ВИДАНЬ

Шифр, автор,  назва------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        ЗВОРОТНИЙ  БІК  КАРТКИ

№ і дата запису у «Книзі сумарн. обл…»,кількість примірників,що надійшл

№ акта, кількість примірників, що вибули

 

 

 

4.Аркушеві  видання,  буклети,  карткові  видання,  плакати,  поштові  картки,  придбані  для  забезпечення  роботи  бібліотеки,  у  т.ч.  для  її  оформлення,  до  бібліотечного  фонду  не  включаються  та  не  підлягають  обліку.                                       

5.Журнальні  та  газетні  видання  підлягають  обліку  в  Книзі  сумарного  обліку  бібліотечного  фонду.  Записи  до  цієї  книги  про  надходження  газетних  видань  заносяться  на  підставі  річного  підсумкового  акта  приймання-здавання  видань  (без  зазначення  ціни).  Записи  про  надходження  журнальних  видань  заносяться  щомісяця  (без  зазначення  ціни).                                                                                                         

6.Надходження  журнальних  видань  до  бібліотеки  фіксується  у  картках  обліку  журналів.

                                    КАРТКА  ОБЛІКУ  ЖУРНАЛІВ

Видавничий  індекс  журналу                                             Термін  зберігання (часопису)

 

(Назва журналу/часопису)----------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Кількість замовлених комплектів---------------

Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Періодич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Надходження  газетних  видань  до  бібліотеки  фіксується  у  картках  обліку  газет.

                      

                                          КАРТКА  ОБЛІКУ  ГАЗЕТ                           

Рік  видання                                                

Періодичність  видання  на  місяць---------

Індекс  газети                                                  

Кількість  замовлених  комплектів---------      

Термін  зберігання----------

Назва  газети----------------------------------------------------------------------------------------------------

Число місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

31

Січень

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Лютий

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ПОРЯДОК  ОБЛІКУ  АУДІОВІЗУАЛЬНИХ  ДОКУМЕНТІВ
                                              ТА  ЕЛЕКТРОННИХ  ВИДАНЬ

 

1.Аудіовізуальні  документи,  електронні  видання  обліковуються  у  відділі  комплектування  за  правилами  обліку  книг.                                                                            

2.Примірниками  аудіовізуальних  документів  є:                                                                   Фонодокументи:                                                                                                               *для  грамплатівок,  компакт – дисків  ----------- диск;                                                                   

*для  магнітних  фонограм  -------------------------  котушка,  касета, бобіна.                               Відеодокументи  ---------------------------------  касета  або  диск.                                             Кінодокументи:                                                    

*для  кінофільмів  ------------------------- бобіна;                                                                         *для  діафільмів   ------------------------- рулон.                                                                          Фотодокументи --------------------- кадр.                                                                                 Документи  на  мікроформах:                                                                                              *для  мікрофіш --------------- фіша;                                                                                          *для  мікрофільмів --------- рулон.                                                                                          3.Примірником  електронних  видань  є  оптичний  диск.                                                   4.Комплект (альбом)  аудіовізуальних  документів  (грамплатівок,  компакт-дисків,  мікрофільмів,  діапозитивів  і  т.ін.)  чи  електронних  видань,  які  об’єднані  спільною  назвою,  обліковується  як  одна  назва.                                                                            

 

   5.Діафільм  обліковується  як  одна  назва  незалежно  від  кількості  рулонів,  які  його  складають.                                                                                                                         6.Для  індивідуального  обліку  аудіовізуальних  документів  та  електронних  видань        заводиться   окрема  Інвентарна  книга  (аудіовізуальні  документи  й  електронні  видання).

 

                                                    ІНВЕНТАРНА   КНИГА

                       (аудіовізуальні  документи  й  електронні  видання)

 

Дата запису

№ запису в КСОБФ

Інвент. номер

Автор, назва, том,частина, випуск

Місце і рік видання

Вартість

Відмітки  про  інвентаризацію  фонду

№ і дата акта про  вибуття

Вид документа

грн

коп

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 8 

 9 

10 

11 

12

 13 

14 

15

16

 

  7. З  метою  недопущення  повтору  інвентарних  номерів,  які  присвоюються  книгам  та  аудіовізуальним  документам  і  електронним  виданням,  після  запису  інвентарного  номера  аудіовізуального  документа  чи  електронного  видання  через  косу  риску  пишеться  літера  «А»  (інв..номер/А).                                                              

  8.Сумарний  облік  аудіовізуальних  документів  та  електронних  видань  здійснюється  в  Книзі  сумарного  обліку  бібліотечного  фонду.

  

                                              За  матеріалами   «Шкільний  світ. Бібліотека.»                     

                                             №1,01.09р, «Організація  роботи  шкільної  бібліотеки»